شنبه
یکشنبه
کلاس گیتار

گیتار پاپ

کلاس ویولن

ویولن

کلاس گیتار

گیتار فلامنکو

سلفز و صداسازی

سلفز و صداسازی

کلاس گیتار

گیتار پاپ

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
کلاس تار و سه تار

تار و سه تار

کلاس آواز کلاسیک و صداسازی

آواز کلاسیک و صداسازی

کلاس ویولن

ویولن

کلاس گیتار

گیتار الکتریک

پنجشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی