شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
کلاس تار و سه تار

تار و سه تار

کلاس آواز کلاسیک و صداسازی

آواز کلاسیک و صداسازی

کلاس گیتار

گیتار الکتریک

پنجشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی