ﺣﺪود 30 درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺪاﻗﻞ یک‌بار ﻃﯽ دوران کودکی‌شان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن بستری‌شده‌اند ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ بوده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﺘﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﺮاوان روش‌های داروﯾﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ روش‌های غیر دارویی ازجمله اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ همواره موردتوجه بوده اﺳﺖ.

موسیقی درمانی

ﯾﮑﯽ از روش‌های غیر دارویی در ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب، روش آرام‌سازی با موسیقی اﺳﺖ. ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ‌ی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ می‌توانند از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽدرﻣﺎﻧﯽ بهره‌مند ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت موسیقی درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮط ﺳﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﯿﻤﺎران از ﻧﻮزاد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮرده می‌توانند ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

اﺿﻄﺮاب در ﮐﻮدﮐﺎن به‌صورت ﻣﺘﻌﺪد در سنین مختلف بروز می‌کند. ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻣﺪاوم درﺑﺎره‌ی ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ خانواده‌شان رخ دﻫﺪ، ﻧﺸﺎن می‌دهند. ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز می‌دهند.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ازجمله ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺮوز ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی، ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ، ﻃﺮدﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن، ﺟﺪاﯾﯽ از واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب در ﮐﻮدﮐﺎن می‌گردد. ﻓﺮدی ﮐﻪ می‌خواهد ﺧﻮد را از اﺿﻄﺮاب و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن رﻫﺎ ﺳﺎزد، ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اضطراب‌آور از مکانیسم‌های دﻓﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﮑﺎر و ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﻔﺎده می‌کند.

ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک بی‌تأثیر نیست. ﮐﻮدﮐﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن می‌آیند ﺑﺎ ﺻﺪاﻫﺎ، ﺑﻮﻫﺎ، نورها و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮو می‌شوند و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﮐﻪ آن‌ها از ﭘﺬﯾﺮش اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ورزد. توانایی‌های ﮐﻮدک در ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻦ و ﺳﻄﺢ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﺪت و ﻧﻮع بیماری بستگی دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ تحقیقات ﺣﺎﺿﺮ می‌توان نتیجه‌گیری ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ برای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻦ 9-12 ﺳﺎل ﺑﺴﺘﺮی‌شده در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب می‌گردد. ﻟﺬا می‌توان اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن و

اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ضبط‌صوت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ کاهش داد.
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی